English

தொடர்புக்கு

தொடர்புக்கு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தொலைநிலைக் கல்வி இயக்ககம்

இயக்குநர்,
தொலைநிலைக் கல்வி இயக்ககம்,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொலைபேசி : +91 4362 227152, 227434
தொலைநகலி : 04362-226159
மின்னஞ்சல் : ddetu2006@gmail.com

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தொலைநிலைக் கல்வி தேர்வுப் பிரிவு

கூடுதல் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்,
தொலைநிலைக் கல்வி தேர்வுப் பிரிவு,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொலைபேசி : +91 4362 227845
மின்னஞ்சல் : coetamiluniversity@gmail.com